Do Pobrania

IDENTYFIKACJA WIZUALNA 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA. JAK WSTĄPIĆ DO NAS.

O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.

Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.

W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny (równorzędny) PSL, a w przypadku jego braku zarząd powiatowy Stronnictwa. W decyzji wskazuje się koło, do którego nowy członek będzie należał. O ile to możliwe, uwzględnia się prośbę zainteresowanego.

Zgodę na przyjęcie w poczet członków PSL osób zamieszkałych poza terenem danej gminy wyraża właściwy zarząd gminny (równorzędny) PSL.

DOKUMENTY DO POBRANIA

MEDAL IM. WINCENTEGO WITOSA

Najwyższe wyróżnienie Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznawane za szczególne zasługi dla Ruchu Ludowego, polskiej wsi i rolnictwa. Mogą go otrzymać działacze Stronnictwa, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz towarzystw związanych z ludowcami. Przyznany jest także zbiorowo organizacjom społecznym, instytucjom i zakładom pracy.

MEDAL IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA     

Wyróżnienie nadawane przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Przyznawane za długoletnią aktywność w organizacjach politycznych i społecznych Ruchu Ludowego oraz działania upamiętniające postać i dorobek Stanisława Mikołajczyka.   

ODZNACZENIE ZŁOTA KONICZYNKA 

Przyznawane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego za szczególne osiągnięcia w działalności politycznej, pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo-oświatowej dla Ruchu Ludowego, wsi i rolnictwa. Mogą go otrzymać działacze PSL oraz organizacje współpracujące z ludowcami.